Welcome! Powitanie! добро пожаловать! Bienvenido! Laukiamas!

English - enska

Leisure activities for children and teenagers aged 6-16

Why should children and teenagers be encouraged to participate in organised leisure activities?

 • Participating in organised leisure activities under the supervision of trained professionals has great preventive value. By offering children and youngsters positive things to do in their free time, with strong role models, we increase their chances of choosing a healthy lifestyle and avoiding risk behaviour.

After school centres

 • After school centres offer a variety of recreational actiivties after the traditional school day has come to an end.
 • At after school centres, an emphasis is put on each individual having the chance to prosper and mature in an environment characterised by warmth, security and respect.
 • At after school centres, an emphasis is put on developing social skills through work and play.
 • The education and training of employees of after school centres is considered important.

Why should your child attend an after school centre?

 • Your child will learn Icelandic through working and playing with peers.
 • Your child will get to know other children of a similar age.
 • Your child will become familiar with Icelandic children’s culture.

Recreational activities for 10-12 year-olds

 • Children aged 10 to 12 can choose from a variety of recreational options.
 • The work takes the form of courses, group activities or unstructured activities.
 • The aim of the work is to present a variety of recreational options to children, to offer a positive choice for free time activity, as well as the chance to spend time with peers under adult supervision.

Why should your child pursue recreational activities for 10-12 year-olds?

 • Your child will get to know other children of a similar age and is more likely to make new friends.
 • Your child will learn Icelandic through interacting with peers and employees.
 • This is a place for strengthening the child’s self-image and developing communication skills.

Recreation centres

 • The aim of recreation centres is to offer all teenagers the chance to participate in positive and fun activities in their free time, under the supervision of skilled employees.
 • The recreation centres provide important preventive work for teenagers with professionals, in a safe environment and with meaningful work.

Why should your teenager attend a recreation centre?

 • Your teenager will get to know other teenagers and build social relationships.
 • Your teenager will learn Icelandic through interaction and constructive activities at the recreation centre.
 • This is a place for strengthening the teenager’s self-image and developing communication skills.

The leisure card

* The leisure card is a grant for all children aged 6-16 with a legal residence in Reykjavík. The grant is in the amount of 25.000 krónur per year and the leisure card can be applied for on e-Reykjavík as well as on the homepage www.reykjavik.is. The leisure card does not affect parents’ or children’s application for Icelandic citizenship.

Frístundamiðstöðin Frostaskjól
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík
Sími: 411-5700
Netfang: frostaskjol@itr.is
www.frostaskjol.is


Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími: 411-5400
Netfang: kringlumyri@itr.is
www.kringlumyri.is


Frístundamiðstöðin Miðbergi
Gerðubergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Netfang: midberg@itr.is
www.midberg.is


Frístundamiðstöðin Ársel
Við Rofabæ, 110 Reykjavík
Sími: 411-5800
Netfang: arsel@itr.is
www.arsel.is


Frístundamiðstöðin Gufunesbæ
Við Gufunesveg, 112 Reykjavík
Sími: 411-5600

 

Polski - pólska

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat

Dlaczego należy zachęcać dzieci i młodzież do brania udziału w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych?

 • Udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz w bezpiecznym otoczeniu ma duże znaczenie zapobiegawcze. Oferując dzieciom i młodzieży pozytywne zajęcia
  w czasie wolnym wraz z silnymi wzorcami, zwiększa się prawdopodobieństwo, że wybiorą zdrowy styl życia i nie będą się ryzykownie zachowywać.

Świetlice

 • Świetlice oferują szeroką paletę zajęć w czasie wolnym po zakończeniu tradycyjnego dnia szkolnego.
 • W świetlicach kładzie się nacisk na to, by każdy mógł się realizować i rozwijać się w otoczeniu pełnym ciepła, bezpieczeństwa i szacunku.
 • W świetliczach kładzie się nacisk na rozwój kompetencji społczenej przez zabawę i zajęcia.
 • Kładziony jest się również nacisk na edukację i szkolenia pracowników świetlic.

Dlaczego twoje dziecko miałoby chodzić do świetlicy?

 • Twoje dziecko uczy się islandzkiego przez zabawę i zajęcia z rówieśnikami.
 • Twoje dziecko poznaje swoich rówieśników.
 • Twoje dziecko zapoznaje się z islandzką kulturą dziecięcą.

Zajęcia pozalakcyjne dla 10 – 12-latków

 • W ofercie znajdują się przeróżne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
 • Zajęcia odbywają się w formie kursów, zajęć grupowych lub zajęć otwartych.
 • Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego, zaoferowanie pozytywnej alternatywy spędzania czasu wolnego oraz przebywanie ze swoimi rówieśnikami pod opieką dorosłych.

Dlaczego twoje dziecko miałoby uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne dla 10-12-latków?

 • Twoje dziecko poznaje swoich rówieśników i ma więcej przyjaciół.
 • Twoje dziecko uczy się islandzkiego przez komunikację ze swoimi rówieśnikami i pracownikami.
 • Jest to miejsce, w którym wzmacnia się poczucie własnej wartości dziecka oraz wzrasta kompetencja społeczna.

Centra dla młodzieży

 • Działalność centrów młodzieży polega na oferowaniu wszystkim młodym ludziom udziału w pozytywnych i ciekawych zajęch w czasie wolnym po opieką wykwalifikowanej kadry.
 • W działalności centrów młodzieży realizuje się program zapobiegawczy dla młodzieży we współpracy z profesjonalistami, w bezpiecznym otoczeniu oraz na bogatych merytorycznie zajęciach.

Dlaczego Twój nastolatek miałby uczęszczać do centrów młodzieżowych?

 • Twój nastolatek poznaje swoich rówieśników i nawiązuje więzi społeczne.
 • Twój nastolatek uczy się islandzkiego przez komunikację i budujące zajęcia
  w centrum młodzieżowym.
 • Jest to miejsce, w którym wzmacnia się poczucie własnej wartości nastolatka oraz wzrasta kompetencja społeczna.

Karta rekreacyjna

 • Karta rekreacyjna jest stypendium dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które zameldowane są w Reykjavíku. Wysokość stypendium wynosi 25.000 koron rocznie i można się o nie ubiegać na stronie internetowej www.reykjavik.is (Rafræna Reykjavík). Posiadanie karty rekreacyjnej nie ma wpływu na wniosek rodziców i dzieci o obywatelstwo islandzkie.

 

Frístundamiðstöðin Frostaskjól
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík
Sími: 411-5700
Netfang: frostaskjol@itr.is
www.frostaskjol.is


Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími: 411-5400
Netfang: kringlumyri@itr.is
www.kringlumyri.is


Frístundamiðstöðin Miðbergi
Gerðubergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Netfang: midberg@itr.is
www.midberg.is


Frístundamiðstöðin Ársel
Við Rofabæ, 110 Reykjavík
Sími: 411-5800
Netfang: arsel@itr.is
www.arsel.is


Frístundamiðstöðin Gufunesbæ
Við Gufunesveg, 112 Reykjavík
Sími: 411-5600

 

Pусский - rússneska

Занятия на досуге для детей и подростков 6 – 16 лет

Почему нужно стимулировать участие детей и подростков в организованном досуге?

 • Участие в организованном досуге под руководством профессионалов и в безопасной обстановке имеет большое профилактическое значение. Если предлагать детям и молодежи конструктивные занятия в свободное время, а также положительные примеры, то увеличивается вероятность, что они выберут здоровый образ жизни и будут избегать рискованного поведения.

Группы продленного дня [Frístundaheimili]

 • Группы продленного дня предлагают разнообразные занятия в свободное время после окончания обычного школьного дня.
 • В группах продленного дня делается акцент на то, чтобы каждый находил применение своим силам и развивался в обстановке тепла, безопасности и уважения.
 • В группах продленного дня делается акцент на развитие навыков общения в игре и занятиях.
 • Большое внимание уделяется обучению и подготовке персонала групп продленного дня.

Почему Вашему ребенку желательно ходить в группу продленного дня?

 • Ваш ребенок будет учить исландский язык в игре и занятиях вместе с ровесниками.
 • Ваш ребенок познакомится со своими ровесниками.
 • Ваш ребенок познакомится с исландской детской культурой.

Занятия на досуге для детей 10 – 12 лет [Frístundastarf]

 • Предлагаются разнообразные занятия для детей в возрасте 10 – 12 лет.
 • Работа проводится в форме кружков, групповых занятий или открытых занятий.
 • Цель работы – познакомить детей с разнообразными возможностями занятий на досуге, предложить им конструктивные занятия в свободное время и общество ровесников под руководством взрослых.

Почему Вашему ребенку желательно участвовать в занятиях на досуге для детей 10 – 12 лет?

 • Ваш ребенок познакомится со своими ровесниками, и у него с большей вероятностью появятся друзья.
 • Ваш ребенок будет учить исландский язык в общении со своими ровесниками и с персоналом.
 • Это поможет укрепить представление ребенка о себе и повысить его навыки общения.

Подростковые центры досуга [Félagsmiðstöðvar]

 • Работа подростковых центров досуга направлена на то, чтобы предложить всем подросткам возможность участвовать в конструктивных и интересных занятиях в свободное время под руководством квалифицированного персонала.
 • В подростковых центрах досуга проводится важная профилактическая работа среди подростков при участии специалистов, в безопасной обстановке и с содержательной программой.

Почему Вашему подростку желательно посещать подростковые центры досуга?

 • Ваш подросток познакомится со своими ровесниками и укрепит свои социальные связи.
 • Ваш подросток будет учить исландский язык в общении и полезных занятиях в подростковом центре досуга.
 • Это поможет укрепить представление подростка о себе и повысить его навыки общения.

Карточка досуга [Frístundakortið]

 • Карточка досуга – это пособие, предназначенное для всех детей в возрасте 6 – 18 лет, постоянно проживающих в Рейкьявике. Размер пособия 25.000 исландских крон в год. Заявление о получении Карточки досуга можно подать на веб-портале Электронный Рейкьявик, который находится на сайте www.reykjavik.is. Карточка досуга не влияет на заявление родителей и детей о предоставлении им исландского гражданства.

Frístundamiðstöðin Frostaskjól
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík
Sími: 411-5700
Netfang: frostaskjol@itr.is
www.frostaskjol.is


Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími: 411-5400
Netfang: kringlumyri@itr.is
www.kringlumyri.is


Frístundamiðstöðin Miðbergi
Gerðubergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Netfang: midberg@itr.is
www.midberg.is


Frístundamiðstöðin Ársel
Við Rofabæ, 110 Reykjavík
Sími: 411-5800
Netfang: arsel@itr.is
www.arsel.is


Frístundamiðstöðin Gufunesbæ
Við Gufunesveg, 112 Reykjavík
Sími: 411-5600
Netfang: gufunes@gufunes.is
www.gufunes.is

 

Español - spænska

Actividades de ocio para niños y jóvenes entre 6 y 16 años 

¿Por qué motivar a los niños y jóvenes a actividades de recreación organizadas?

 • La participación en actividades de recreación organizadas por profesionales bajo ambiente seguro es preventivo. Cuando se invita a los niños y adolescentes a un tema positivo en su tiempo libre con imágenes ideales se están incrementando las posibilidades de elegir un modo de vida saludable y a rehusar conductas indeseables.

Centro de Recreación

 • El centro de recreación ofrece actividades variadas al final de la jornada diaria escolar.
 •  El centro de recreación pone énfasis en que cada individuo goce y se desarrolle en un ambiente caracterizado como acogedor, de protección y respeto.
 • El centro de recreación pone énfasis en desarrollar la capacidad de sociabilización a través de juegos y actividades.
 • Se pone énfasis a la educación y capacitación del personal de los centros recreativos.

¿Por qué debería venir tu hijo al centro de recreación?

 • Tu hijo aprende islandés a través de juegos y actividades con niños de su misma edad.
 • Tu hijo conoce a niños de su edad.
 • Tu hijo adopta la cultura infantil islandesa.

Actividades de recreación para 10 a 12 años

 • Se ofrecen todo tipo de recreación para niños en edades de 10 a 12 años.
 • Las actividades son en forma de cursos, actividades en grupo o abiertas.
 • El objetivo de las actividades es presentarles a los niños las diversas posibilidades que hay en las actividades recreativas, ofrecerles una alternativa de elección positiva de su tiempo libre y convivencia con niños de su edad bajo la guía de adultos.

¿Por qué debería venir tu hijo al centro de recreación para 10 a 12 años?

 • Tu hijo conoce a niños de su edad y hace más amistades.
 • Tu hijo aprende islandés a través del contacto con niños de su edad y con el personal.
 • Este es un medio para reforzar la imagen del niño e incrementa su habilidad de comunicación.

Centros de Recreación

 • La actividad de los centros recreativos se orienta a ofrecer a todos los adolescentes a participar en temas positivos y divertidos en su tiempo libre bajo la guía de un personal apto.
 • Aquí se efectúa un trabajo preventivo importante para los adolescentes con profesionales que crean un ambiente seguro y rico en actividades.

¿Por qué debería tu adolescente de venir al centro recreativo?

 • Tu adolescente conoce a gente de su edad e incrementa su relación social.
 • Tu adolescente aprende islandés a través de la comunicación y temas constructivos de los centros de recreación.
 • Este es un medio para reforzar la imagen del adolescente e incrementar su habilidad de comunicación.

La Tarjeta de Ocio

 • La Tarjeta de Ocio es subsidio para todos los niños entre los 6 y 18 años con domicilio legal en Reykjavík. El subsidio es de 25.000 kr. por año y se puede solicitar en Tarjeta de ocio (Frístundakortið) a través de la página electrónica de Reykjavík (Rafræna Reykjavík) www.reykjavik.is. La Tarjeta de ocio no perjudica ni a los padres ni a los hijos en la solicitud de la ciudadanía islandesa.

Frístundamiðstöðin Frostaskjól
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík
Sími: 411-5700
Netfang: frostaskjol@itr.is
www.frostaskjol.is


Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími: 411-5400
Netfang: kringlumyri@itr.is
www.kringlumyri.is


Frístundamiðstöðin Miðbergi
Gerðubergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Netfang: midberg@itr.is
www.midberg.is


Frístundamiðstöðin Ársel
Við Rofabæ, 110 Reykjavík
Sími: 411-5800
Netfang: arsel@itr.is
www.arsel.is


Frístundamiðstöðin Gufunesbæ
Við Gufunesveg, 112 Reykjavík
Sími: 411-5600
Netfang: gufunes@gufunes.is
www.gufunes.is

 

Lietuvos - litháíska

Laisvalaikio užimtumo programos 6 – 16 metų vaikams ir paaugliams

Kodėl svarbu skatinti vaikus ir paauglius dalyvauti organizuotose laisvalaikio užimtumo programose?

 • Dalyvavimas specialistų rengiamose ir saugioje aplinkoje vykstančiose organizuoto laisvalaikio užimtumo programoseturi didelę prevencinę reikšmę. Pasiūlydami vaikams ir paaugliams praleisti laisvalaikį užsiimant teigiama veikla, kur rodomas geras pavyzdys, padidėja tikimybė, jog ir ateityje jie rinksis sveiką gyvenimo būdą bei vengs rizikingų poelgių.

Vaikų laisvalaikio centrai

 • Pasibaigus pamokoms vaikų laisvalaikio centrai siūlo įvairias laisvalaikio praleidimo programas.
 • Vaikų laisvalaikio centruose yra ypatingai akcentuojama, jog kiekvienas vaikas gerai praleistų laiką bei toliau sėkmingai vystytųsi šiltoje, saugioje ir pagarbioje aplinkoje.
 • Vaikų laisvalaikio centruose didelis dėmesys yra skiriamas bendravimo įgūdžių ugdymui per žaidimą ir bendradarbiavimą.
 • Didelis dėmesys yra skiriamas vaikų laisvalaikio centro darbuotojų parengimui ir apmokymams.

Kodėl jūsų vaikas turėtų lankyti vaikų laisvalaikio centrą?

 • Jūsų vaikas išmoks islandų kalbos žaisdamas ir bendraudamas su savo bendraamžiais.
 • Jūsų vaikas susipažins su savo bendraamžiais.
 • Jūsų vaikas susipažins su islandų vaikų kultūra.

Laisvalaikio užimtumo programos 10 – 12 metų vaikams

 • 10 – 12 metų vaikamsyra siūlomos įvairios nuolaidoslaisvalaikio užimtumo programoms.
 • Užsiėmimai vyksta paskaitų, darbo grupelėse arba atviro darbo forma.
 • Užsiėmimų tikslas yra laisvalaikio užimtumo programų pagalbasupažindinti vaikus su įvairiomis galimybėmis, pasiūlyti gerą būdą kaip praleisti laisvalaikį su savo bendraamžiais vadovaujant suaugusiems.

Kodėl jūsų 10-12 metų vaikas turėtų dalyvauti laisvalaikio užimtumo programose?

 • Jūsų vaikas susipažins su savo bendraamžiais ir turės didesnes galimybes susirasti draugų.
 • Jūsų vaikas išmoks islandų kalbos bendraudamas su savo bendraamžiais bei darbuotojais.
 • Čia yra puiki vieta sustiprinti vaiko pasitikėjimą savimi bei išugdyti gerus bendravimo įgūdžius.

Jaunimo užimtumo centrai

 • Jaunimo užimtumo centrų veiklos tikslas yra pasiūlyti visiems paaugliams gerai praleisti laisvalaikį teigiamoje ir įdomioje aplinkoje vadovaujant kvalifikuotiems darbuotojams.
 • Jaunimo užimtumo centrai saugioje aplinkoje ir padedami specialistų organizuoja naudingas prevencines programas paaugliams.

Kodėl jūsų paauglys turėtų dalyvauti jaunimo užimtumo centrų veikloje?

 • Jūsų paauglys susipažins su savo bendraamžiais bei sustiprins socialinius ryšius.
 • Jaunimo užimtumo centre jūsų paauglys išmoks islandų kalbos bendraudamas bei užsiimdamas konstruktyvia veikla.
 • Čia yra puiki vieta sustiprinti paauglio pasitikėjimą savimi bei išugdyti gerus bendravimo įgūdžius.

Laisvalaikio užimtumo kortelė

 • Laisvalaikio užimtumo kortelė yra parama visiems 6 – 18 metų vaikams, kurių juridinis adresas yra Reikjavike. Paramos suma yra 25.000 kr. per metus, o laisvalaikio užimtumo kortelę galima užsisakyti per Elektroninį Reikjaviką, kurį rasite internetiniame puslapyje www.reykjavik.is. Laisvalaikio užimtumo kortelė neturi neigiamos įtakos tėvams bei jų vaikams teikiant prašymą islandų pilietybei gauti.

 

Frístundamiðstöðin Frostaskjól
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík
Sími: 411-5700
Netfang: frostaskjol@itr.is
www.frostaskjol.is


Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími: 411-5400
Netfang: kringlumyri@itr.is
www.kringlumyri.is


Frístundamiðstöðin Miðbergi
Gerðubergi 1, 111 Reykjavík
Sími: 411-5750
Netfang: midberg@itr.is
www.midberg.is


Frístundamiðstöðin Ársel
Við Rofabæ, 110 Reykjavík
Sími: 411-5800
Netfang: arsel@itr.is
www.arsel.is


Frístundamiðstöðin Gufunesbæ
Við Gufunesveg, 112 Reykjavík
Sími: 411-5600
Netfang: gufunes@gufunes.is
www.gufunes.isFlýtileiðir


Breyta um leturstærð/Mínar stillingar


Leit